โครงการล้างแอร์ฟรี ผู้สูงวัยและผู้ป่วยติดเตียง ปี 2562

เพื่อลดการเจ็บป่วยจากเชื้อโรคที่อยู่ในแอร์

จำนวน 100 เครื่อง